Wmo Adviesraad Dordrecht

Wat doet de Wmo adviesraad?

De Wmo adviesraad Dordrecht is een onafhankelijke adviesraad voor inspraak, advies en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners die met de Wmo te maken krijgen.
De Wmo adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de Wmo en de toegankelijkheid van de Dordtse samenleving.

 

 

 

 

 

De Wmo adviesraad Dordrecht volgt de ontwikkelingen van de Wmo en de veranderingen in de langdurige zorg (AWBZ) op de voet en levert hieraan vanuit cliëntenperspectief een positieve bijdrage door:

  • vanuit een onafhankelijke positie een optimale betrokkenheid en inspraak te bewerkstelligen van burgers bij het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het Wmo-beleid;
  • het ‘inclusief beleid’ van de gemeente Dordrecht te volgen en zo nodig van advies te voorzien. Dit wil zeggen, dat van begin af aan bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en bij algemene voorzieningen vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met de diversiteit van de mens. Uitgangspunt hierbij is ‘gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig’;
  • innovatieve ideeën en voorstellen te ontwikkelen op het terrein van de Wmo, zoals het stimuleren van burgerinitiatief.
  •  

    De burger van Dordt centraal
    Al sinds de invoering van de Wmo zijn de taken voor de gemeente in ontwikkeling. Er komen steeds nieuwe taken bij, zoals de begeleiding. De decentralisaties AWBZ Wmo Jeugd participatie vragen veel aandacht. Allemaal veranderingen die inzet eisen van de gemeente Dordrecht, en hiermee ook van de Wmo adviesraad. Voor ons is steeds de vraag ‘wat zijn de gevolgen voor de burgers van Dordrecht?’. Ons uitgangspunt is ‘de burger centraal’, met name de kwetsbare burger.