Wmo Adviesraad Dordrecht

Visie

Uitgangspunt van ons werken vormt de wet, dat wil zeggen datgene dat wettelijk vastgelegd is over de Wmo en de verordening van de gemeente Dordrecht.

Visie: alle Dordtenaren, met of zonder beperking, kunnen zo goed mogelijk participeren. De burger van Dordrecht staat centraal. ‘Welzijn nieuwe stijl’, inclusief ‘de Kanteling’, de ‘bakens’ en het volgen van de (gemeentelijke) maatschappelijke agenda zijn uitgangspunten en daaraan wordt door de Wmo-raad getoetst.

 

 

 

Uitgangspunten binnen de visie:

 • Inclusief beleid;
 • Wijkgericht werken;
 • Zelfredzaamheid bevorderen;
 • Eigen verantwoordelijkheid bevorderen, zowel van de cliënt zelf als van de Dordtenaren. Deze groep moet de verantwoordelijkheid nemen voor de mensen om hen heen; (juist de individualisering leidt tot problemen op velerlei gebieden) ofwel sociale samenhang en (op) eigen kracht burgers;
 • Keuzevrijheid;
 • Preventie;
 • Toegankelijke en betaalbare voorzieningen;
 • Heldere informatie;
 • Meedoen/participatie;
 • Zorg voor elkaar;
 • Bescherming.

Er zijn grenzen aan zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Beide onderwerpen moeten niet ontaarden in ‘zoek het zelf maar uit’. De grens van zelfredzaamheid kan per persoon verschillen. Voor wat betreft de eigen verantwoordelijkheid, er zijn gevallen waarin de overheid moet ingrijpen, zoals bij huiselijk geweld of kindermishandeling.

Hierbij valt ook te denken aan een groep kwetsbare mensen die niet zonder de zorg van de overheid kunnen, zoals dak- en thuislozen, mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking die niet meer kunnen terugvallen op de AWBZ-voorzieningen, zoals activerende- en ondersteunende begeleiding. Te denken valt ook aan kwetsbare mensen die geen contacten hebben om op terug te vallen en die niet in staat zijn hun ondersteuning te organiseren. Voor deze groep vervult de gemeente de vangnetfunctie, bijvoorbeeld door het faciliteren van een specifiek voorzieningenaanbod en bemiddeling.

Zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid wordt van burgers verlangd en bevorderd in een samenleving waarbij de verantwoordelijkheid gelijk is verdeeld over de partners. Dit is ook een gevolg van de emancipatie. ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’ en ook mannen hebben recht op zorgverlof. Omdat de huidige situatie ook niet ideaal genoemd kan worden, dient de emancipatiedoelstelling te worden voortgezet vanuit een evenwichtig ‘Welzijn nieuwe stijl’ en in antwoord op de onafhankelijkheid die van burgers wordt verwacht.

Rollen
Afhankelijk van het onderwerp vervult de Wmo adviesraad een andere rol. De rollen zijn:

 1. De Wmo-raad als meeontwerper van lokaal beleid;
 2. De Wmo-raad als behartiger van gebruikersbelangen;
 3. De Wmo-raad als vernieuwer van Wmo-beleid;
 4. De Wmo-raad als adviesorgaan naar het gemeentebestuur.

Om deze rollen goed te kunnen vervullen is goed contact met inwoners en met andere (belangen)organisaties van essentieel belang. Informatie vanuit burgers, (belangen)organisaties, maar ook kennis van wet-en regelgeving zijn daarbij van wezenlijk belang.